Členská schôdza MS SČK

 11.04.2018

Dňa  23. 1. 2015 sa v miestnom kultúrnom dome v Borši so začiatkom o 1700  hod. konala výročná členská schôdza MO SČK. Pozvanie na schôdzu prijala riaditeľka US SČK v Trebišove, p. Babuľáková, aj starostka obce p. Ing. A. T. Vargová. Na úvod pani predsedníčka MO SČK. M. Babuľáková privítala občanov obce. Ďalej prečítala správu o činnosti MO SČK za rok 2014 a následne poprosila p. R. Bajuszovú, aby prečítala finančný rozpočet MO.

V diskusii vystúpila p. Babuľáková, ktorá informovala občanov obce o činnosti organizácie na území Trebišov. Zároveň sa prihovorila k našim darcom krvi a poprosila všetkých občanov, ktorí chcú alebo majú možnosť darovať krv, aby neváhali a darovali túto vzácnu tekutinu. Spomenula tiež starostlivosť o osamelých starších občanov a ako riešenie navrhla zariadenia, prostredníctvom ktorých je možné zabezpečiť im primeranú starostlivosť.

Schôdzu MO SČK obohatili aj naši malí zdravotníci zo ZŠ s MŠ svojím bohatým kultúrnym programom. Je veľmi dôležité, aby naše deti boli už od mala oboznámení so spôsobmi poskytovania prvej pomoci a rovnako by mali byť vedení k úcte k starším.

Vedenie MO SČK aj touto cestou žiada občanov obce Borša, aby sa stali členmi a pomohli pri šírení hlavných myšlienok organizácie.

Za účasť ďakujeme predovšetkým pani riaditeľke US SČK p. Babuľákovej, starostke obce

p. Ing. Vargovej, všetkým členom organizácie a občanom obce.