Dobrovoľný hasičský zbor obce Borša

DHZ je základným a výkonným článkom organizačnej štruktúry DPO SR.

Svoju činnosť rozvíja v súlade so Stanovami DPO SR a Zákonom o ochrane pred požiarmi, Zákonom o obecnom zriadení a ďalšími všeobecne záväznými predpismi. Ustanovuje sa v obciach a u právnických osôb. DHZ napomáha vytvárať pre dobrovoľnú hasičskú jednotku v súčinnosti s orgánmi obce a právnickej osoby personálne, organizačné, technické a materiálne podmienky. Z poverenia orgánov obce alebo právnickej osoby plní úlohy obecného hasičského zboru obce (ďalej len DHZO), prípadne funkciu DHZ (dobrovoľný hasičský zbor) právnickej osoby. Pokiaľ DHZ toto poverenie má, riadi sa vo svojej činnosti zákonnými ustanoveniami o požiarnej ochrane.

Každá obec je povinná zriadiť DHZO, Obec podľa § 15 ods. 1 písm. b) a § 33 ods. 1 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov / ďalej len „zákon o ochrane pred požiarmi“/povinná zriadiť dobrovoľný hasičský zbor obce na likvidáciu požiarov a vykonávanie záchranných prác z dôvodu, že má viac ako 500 obyvateľov.

DHZ bol v našej obci založený v roku 1958, kto stál pri jeho zrodení, nie je presne známe. Hasičská zbrojnica bola vybudovaná v roku 1957 a odovzdaná v roku 1958.

DHZO Borša v zmysle vyhlášky 611/2006  v rámci celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov, na základe analýzy nebezpečenstva vzniku požiarov a minimálneho materiálno technického vybavenia bol zriadený do kategórie typu „B“.

Činnosť DHZO

Hlavným cieľom DHZO Borša je budovať, organizovať a zdokonaľovať dobrovoľné hasičstvo a chrániť životy a majetok občanov na území obce Borša a to najmä:

  • zásahovou činnosťou, technickou pomocou,
  • protipožiarnou prevenciou,
  • odbornou prípravou, školeniami, výcvikmi a previerkami pripravenosti DHZO,
  • civilnou ochranou obyvateľstva,

DHZO Borša vykonáva zásahy a záchranné práce pri požiaroch, živelných pohromách, haváriách a iných mimoriadnych udalostiach s cieľom zabezpečenia záchrany osôb, zvierat a majetku podľa svojich technických možností a odbornej kvalifikácie.

DHZO Borša pozostáva z členov DHZO a DHZ spolu v počte 23.