Evidencia obyvateľstva

Úradné procesy

Odhlásenie prechodného pobytu

Nakoľko k prechodnému pobytu sa prihlasuje občan len na dobu určitú a po jeho ukončení evidencia obyvateľstva tento pobyt automaticky zruší, občan sa z prechodného pobytu neodhlasuje.

Ohlásenie skončenia trvalého pobytu

Po prihlásení obyvateľa na trvalý pobyt z iného mesta, evidencia obyvateľstva zasiela odhlasovací lístok mestskému alebo obecnému úradu do miesta predchádzajúceho trvalého pobytu.

Zákaz poskytovania údajov o mieste pobytu obyvateľa

O mieste pobytu obyvateľa sa neposkytujú informácie v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. zo dňa 3.júla 2002 o ochrane osobných údajov.

Straty a nálezy

Osobitné pracovisko nie je zriadené. Nálezy sa odovzdávajú na: obecnom úrade v Borši.
V záujme zistenia majiteľa sa vydáva oznam do miestneho rozhlasu.
Informácie o stratách a nálezoch sú podávané priebežne.

Vydanie voličského a hlasovacieho preukazu

Doba vybavenia: cca 30 dní pred konaním volieb (referenda) do začiatku hlasovania
Potrebné doklady: platný občiansky preukaz
Poplatok: bez poplatku.

Prístup k archívnym dokumentom

Archívne dokumenty obce slúžia v zmysle registratúrneho poriadku len pre potreby pracovníkov obce.

Prihlásenie k pobytu

Prihlásenie na trvalý pobyt

Občan môže mať v tom istom čase iba jeden trvalý pobyt a na jednom mieste. Občan hlási začiatok, miesto a skončenie svojho trvalého pobytu.
Potrebné doklady:

 • platný občiansky preukaz alebo doklad o občianskom preukaze, platný cestovný doklad Slovenskej republiky alebo osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky nie staršie ako tri mesiace, ak nemá občiansky preukaz alebo doklad o občianskom preukaze
 • ak ide o dieťa do 15 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa
 • doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti
 • písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti, a nájomcu, ak je budova alebo jej časť v nájme
  toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak:

  • ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
  • ide o prihlásenie nájomcu, ak má nájomnú zmluvu uzavretú s vlastníkom alebo so všetkými spoluvlastníkmi na neurčitú dobu
  • ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu
  • ak vlastník alebo spoluvlastník budovy alebo jej časti, alebo nájomca, ak je budova alebo jej časť v nájme, potvrdí svojím podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne

Doba vybavenia: na počkanie
Poplatky: bez poplatku
Súvisiace predpisy:
Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Prihlásenie k prechodnému pobytu

Hlásenie prechodného pobytu
Prechodný pobyt je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu, kde sa občan dočasne zdržiava, ak má trvať viac ako 90 dní; prechodný pobyt je tiež pobyt občana trvalo žijúceho v zahraničí, ktorý má na území Slovenskej republiky trvať viac ako 90 dní.
Občania sú povinní hlásiť v ohlasovni na obecnom úrade miesto, začiatok, ptredpokladaný čas prechodného pobytu. Ak prechodný pobyt trvá aj po skončení predpokladaného času, je občan povinný hlásiť prechodný pobyt znova. Zrušenie prechodného pobytu môže občan nahlásiť kedykoľvek v priebehu jeho trvania, ak tak neurobí, prechodný pobyt zaniká automaticky uplynutím doby, na ktorú bol prihlásený.
Potrebné doklady:

 • platný občiansky preukaz
 • list vlastníctva alebo spoluvlastníctva budovy, nie starší ako tri mesiace
 • písomné potvrdenie odsúhlasené s prihlásením občana na prechodný pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka, alebo všetkých vlastníkov budovy alebo jej časti a nájomcu, ak je budova alebo jej časť v nájme
 • občan žijúci trvalo v zahraničí predkladá namiesto OP platný cestovný doklad SR

Doba vybavenia: na počkanie
Poplatky: bez poplatku
Súvisiace predpisy:
Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Potvrdenie o pobyte

Potvrdenie o trvalom pobyte

Trvalý pobyt je pobyt v mieste stáleho bydliska občana. Potvrdenie o trvalom pobyte sa vydáva napríklad k rozvodovému konaniu, pre stavebnú sporiteľňu, k sobášu, k žiadosti o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve, k žiadosti o príspevku na bývanie, odkúpenie bytu, k pôžičke a podobne.
Potrebné doklady: občiansky preukaz
Doba vybavenia: na počkanie
Poplatok: 5,- €

Potvrdenie o poslednom spoločnom pobyte

Potrebné doklady: občiansky preukaz
Doba vybavenia: na počkanie
Poplatok: 5,- €

Vydanie prvého OP pri dovŕšení 15. roku

Prvý občiansky preukaz sa občanovi vydá

 1. pri dovŕšení pätnásteho roku veku
 2. po nadobudnutí štátneho občianstva, ak nemal ešte vydaný občiansky preukaz,
 3. po prihlásení sa na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ak ešte nemal vydaný občiansky preukaz.

O vydanie prvého občianskeho preukazu pri dovŕšení 15. roku veku, je povinný požiadať rodič občana alebo opatrovník, poručník, iná fyzická osoba ako rodič, ktorí majú dieťa zverené do náhradnej rodinnej starostlivosti, pestún, osoba, ktorá má záujem stať sa pestúnom a má dieťa dočasne zverené do pestúnskej starostlivosti, alebo štatutárny orgán zariadenia, v ktorom sa vykonáva rozhodnutie súdu o nariadení ústavnej starostlivosti alebo rozhodnutie súdu o nariadení ochrannej výchovy, najskôr 90 dní a najneskôr 30 dní pred dovŕšením pätnásteho roku veku občana.

Potrebné doklady:
Občan alebo zákonný zástupca maloletého, ktorý žiada o vydanie prvého občianskeho preukazu, je povinný predložiť: rodný list; ak nie je na rodnom liste uvedené rodné číslo, aj doklad o rodnom čísle

Doba vybavenia: na počkanie
Poplatky: bez poplatku
Súvisiace predpisy:
Zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov