Matričný úrad

Oprava rodného čísla

Osoba, ktorej bolo zmenené rodné číslo je podľa § 8 ods. 6 zákona NR SR č. 301/1995 Z.z. o rodnom čísle, povinná bezodkladne požiadať o zmenu v dokladoch, v ktorých bolo rodné číslo nesprávne uvedené (občiansky preukaz, cestovný doklad, rodný list).

Potrebné doklady: rodný list, občiansky preukaz
Poplatok: bez poplatku, poplatok za vydanie nového rodného listu s opraveným rodným číslom je 5 Eur

Osobitná matrika

Osobitnú matriku vedie Ministerstvo vnútra SR a obsahuje zápisy o narodení, uzavretí manželstva a úmrtí štátnych občanov SR, ktoré nastali na území cudzieho štátu.
O zápis do osobitnej matriky môže požiadať občan SR na matričnom úrade, v ktorého obvode má občan trvalý pobyt, na matričnom úrade v obvode ktorého mal občan posledný trvalý pobyt, na zastupiteľskom úrade SR v cudzom štáte.

Zápis do osobitnej matriky nepodlieha správnemu poplatku.
Čakacia lehota na vybavenie dokladu z osobitnej matriky je 2 mesiace.

Oznámenie o prijatí skoršieho priezviska po rozvode

Manžel, ktorý sa rozhodol po rozvode manželstva zmeniť svoje priezvisko, má možnosť túto skutočnosť oznámiť matričnému úradu príslušnému podľa miesta uzavretia manželstva do 3 mesiacov od právoplatnosti rozsudku súdu o rozvode. O tom vydá matričný úrad potvrdenie o prijatí skoršieho priezviska, na základe ktorého si občan vybaví potrebné doklady (občiansky preukaz, cestovný pas a pod.)

Potrebné doklady:

 • fotokópia právoplatného rozsudku o rozvode
 • fotokópia sobášneho listu
 • fotokópia občianského preukazu

Zmena priezviska po rozvode nepodlieha správnemu poplatku.

Potvrdenie k uzavretiu manželstva v cudzine

Občanovi SR, ktorý hodlá uzavrieť manželstvo v cudzine, vydá matričný úrad potvrdenie, ktoré nahrádza osvedčenie o právnej spôsobilosti. Osvedčenie o právnej spôsobilosti SR sa nevydáva od 01. 02. 2006. Potvrdenie k sobášu vydáva matričný úrad podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa.

Poplatok: 5 €

Uzavretie manželstva

K spísaniu žiadosti o uzavretie manželstva je potrebná prítomnosť oboch snúbencov.

Potrebné doklady:

• vyplnenú žiadosť na uzavretie manželstva, ktoré si snúbenci vyžiadajú na matričnom úrade,

 • platné občianske preukazy snúbencov
 • rodné listy snúbencov
 • ovdovelý snúbenec predloží úmrtný list manžela,
 • rozvedený snúbenec predloží právoplatné súdne rozhodnutie o rozvode predchádzajúceho manželstva
 • maloletý snúbenec predloží právoplatné rozhodnutie príslušného súdu o povolení uzavrieť manželstvo
 • ak je jeden zo snúbencov cudzinec predloží ďalšie doklady podľa informácie matrikárky,pretože každý prípad sa posudzuje individuálne
 • doklady na uzavretie manželstva predkladajú snúbenci na matričnom úrade bez ohľadu na to, či manželstvo snúbenci uzatvoria pred orgánom štátu a lebo cirkvi

Doba vybavenia: na počkanie

Poplatky:

 • delegácia sobáša na iný matričný úrad 16,50 €
 • prijatie delegácie sobáša z iného matričného úradu 16,50 €
 • povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby 16,50 €
 • sobáš s cudzincom 66 €

Vystavenie úmrtného listu

Potrebné doklady:

 • občiansky preukaz zomrelého
 • občiansky preukaz manžela (ky) zomrelého,
 • list o prehliadke mŕtveho vydané obhliadajúcim lekárom.

Doba vybavenia: na počkanie
Poplatky: bez poplatku

Duplikáty matričných dokladov (rodný list, sobášny list, úmrtný list) môže vybaviť osoba, ktorej sa zápis týka, alebo je členom jej rodiny ( za člena rodiny sa považuje manžel, rodičia, deti, vnuci, súrodenci a ich deti a v prípade preukázania oprávneného záujmu aj iná blízka osoba).

Za vyhotovenie duplikátov matričných dokladov sa vyberá správny poplatok v hotovosti vo výške 5 €. Prvý výpis je bez poplatku.

Zápis do matriky na základe dokladov z cudzích štátov

Tento zápis alebo zmenu zápisu v matrike podľa rozhodnutia úradu alebo súdu cudzieho štátu vykoná Matričný úrad v Trebišove len so súhlasom Obvodného úradu v Trebišove.

Zápis novorodenca a rodný list

Potrebné doklady:

 • platné občianske preukazy oboch rodičov
 • sobášny list
 • novorodenca zapisuje otec dieťaťa, manžel matky

Informácie pri narodení deti mimo manželského zväzku sa podávajú individuálne, priamo na matričnom úrade.

Poplatok: prvý výpis rodného listu je bez poplatku, každý ďalší vydaný rodný list je s poplatkom 5 eur v hotovosti