Rôzne

Podanie sťažnosti

Sťažnosť sa podáva spravidla písomne, alebo ústne. Ak je sťažnosť podaná telefonicky, formou faxu, alebo internetovou správou, je prijímateľ povinný bezodkladne vyžiadať jej písomné znenie. Sťažnosť sa podáva na základe zádad postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach Obce Borša účinnosťou 18. novembra 2010.

Doba vybavenia: do 60 pracovných dní
Poplatky: bez poplatku

Vydanie osvedčenia pre samostatne hospodáriaceho roľníka

Žiadateľ písomne oznámi na obecnom úrade ohlásenie činnosti samostatne hospodariaceho roľníka.

Potrebné doklady:

  • občiansky preukaz
  • pri podnikaní podľa živnostenského zákona živnostenský list
  • list vlastníctva pri preukázaní vlastníctva hnuteľného, alebo nehnuteľného majetku, alebo nájomná zmluva

Doba vybavenia: do 30 dní
Poplatky: správny poplatok 6,50 €

Vydanie rybárskeho lístka

Rybárske lístky vydáva Obecný úrad v Borši na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby, ktorá je spôsobilá na právne úkony. Deťom mladším ako 15 rokov sa rybársky lístok môže vydať iba so súhlasom zákonného zástupcu. Správny poplatok za vydanie rybárskeho lístka je stanovený zákonom 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení zákona č. 583/2003 Z.z.

Potrebné doklady:

  • platný občiansky preukaz alebo pas
  • ústna žiadosť o vydanie rybárskeho lístka.

Doba vybavenia: na počkanie

Vydanie rybárskeho lístka:
týždenný 1,50 €
mesačný 3,00 €
ročný 7,00 €
trojročný 17,00 €

Od tejto položky sú oslobodení:

  • žiaci a študenti stredných a vysokých škôl študijných odborov s výučbou rybárstva
  • zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva
  • odborní zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve
  • zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu, rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž
  • osoby do 15 rokov.

Poplatok sa platí v hotovosti v pokladni.