Samospráva

Adresa sídla

Obecný úrad
Ul. Ružová č. 188/2
076 32  Borša

IČO: 00331341
DIČ: 2020730371

Kontaktné informácie

E-mail: obecborsa@bodnet.sk,     obecborsa@dornet.sk

Kancelária starostu obce

Tel.: +421 56 6683351

Mobil: +421 905 208 346

Kancelária pracovníkov obce

Tel.: +421 56 6792213, +421 56 6683350, +421 56 6792 208 (Miestna knižnica)
Fax: +421 56 6792213

Kontaktné údaje na pracovníkov

Zuzana Behinová Suchožová – pracovníčka obecného úradu, matrikárka

Csilla Sándor Szabó - pracovníčka obecného úradu, ekonómka

Karol Takáč – pracovník obecného úradu, šofér autobusu

Mária Szegedyová – pracovníčka miestného kultúrneho strediska

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka

Číslo účtu: 3227622/0200

IBAN: SK97 0200 0000 0000 0322 7622

SWIFT/BIC: SUBASKBX

ÚRADNÉ HODINY

Pondelok       7.30 – 12.00 h   12.30 – 15.30 h

Utorok           7.30 – 12.00 h   12.30 – 15.30 h

Streda            7.30 – 12.00 h   12.30 – 15.30 h

Štvrtok           7.30 – 12.00 h   12.30 – 15.30 h

Piatok             nestránkový deň

Obec je samostatný územný celok Slovenskej republiky, združuje občanov, ktorí majú na jeho území trvalý pobyt. Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jeho majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jeho samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba.

Orgánmi obce sú starosta obce a obecné zastupiteľstvo. Starosta je predstaviteľom obce a jeho najvyšším výkonným orgánom. Obecné zastupiteľstvo zriaďuje podľa potreby stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány, a komisie a ďalšie výkonné alebo kontrolné orgány a útvary, ktorým určuje náplň práce.

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu. Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom. Starosta vedie a organizuje prácu obecného úradu.