Správne poplatky

Obec Borša vyberá správne poplatky za úkony podľa zákona o správnych poplatkoch 145/1995 Z. z.