Súpisné a orientačné čísla

Určenie súpisného alebo orientačného čísla

Na základe kolaudačného rozhodnutia určí Obec Borša súpisné a orientačné číslo.

V zmysle § 7 ods.1 vyhlášky č. 31/2003 Z.z. stavebník zabezpečuje tiež pripevnenie a údržbu tabuľky so súpisným číslom a tabuľky s orientačným číslom na vlastné náklady.

V zmysle § 2 ods. 2 vyhlášky č. 31/2003 Z.z. tabuľka so súpisným a tabuľka s orientačným číslom sa umiestňuje vedľa seba tak, aby boli z ulice dobre viditeľné a nepôsobili rušivo na vzhľad budovy.

Potrebné doklady:
Údaje o stavebníkovi:

1. ak je stavebník fyzickou osobou:
• meno a priezvisko
• trvalý pobyt

2. ak je stavebník právnickou osobou:
• názov
• sídlo
• IČO

K určeniu súpisného a orientačného čísla je potrebné ako prílohy doložiť fotokópie:
• Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla
• kolaudačné rozhodnutie
• geometrický plán
• zameranie adresného bodu

Súvisiace predpisy:
• Zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov
• Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 142/2015 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov
• Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb