Územný plán obce

Úlohami územného plánovania sú:

 1. stanovovanie regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia,
 2. sledovanie, posudzovanie a vyhodnocovanie stavu územia a možností jeho využitia,
 3. posudzovanie potrebnosti uskutočňovania zmien a ich priestorové, územno-technické a ekologické dôsledky
 4. stanoviť koncepciu rozvoja územia, urbanistickú koncepciu rešpektujúc hodnoty územia,
 5. podporovať obnovu a rozvoj sídelnej štruktúry a zabezpečovať kvalitné životné prostredie pre ľudí
 6. koordinovať zámery v území
 7. vymedziť verejný záujem na využívaní územia
 8. evidencia údajov a informácií o území,
 9. identifikovanie problémov v území,
 10. stanovovať podmienky pre umiestňovanie a priestorové usporiadanie stavieb
 11. určovať urbanistické a architektonické požiadavky na využívanie územia, zmeny využívania územia a na stavby
 12. poskytovanie informácií občianskej, investorskej a odbornej sfére,
 13. riešenie vecnej a časovej koordinácie výstavby, územno-technických, organizačných a investičných opatrení (vrátane urbanisticko-ekonomického vyhodnotenia) vytvárať podklady pre programy hospodársko-sociálneho rozvoja,
 14. vytvárať podmienky pre znižovanie nebezpečia prírodných katastróf a podmienky pre zabezpečenie civilnej ochrany
 15. podporovať rôznorodosť charakteru urbanizovaného aj nezastavaného prostredia a osobitosť identity urbanistických celkov
 16. vytvárať predpoklady pre trvalý súlad všetkých činností v území a pre zachovanie prírodných a civilizačných hodnôt územia vrátane urbanistického a architektonického dedičstva
 17. vytvárať podmienky pre odstraňovanie dôsledkov ekonomických zmien
 18. posudzovať vplyv zmien v území na verejnú infraštruktúru
 19.  posudzovať a hodnotiť územno-technické dôsledky pripravovaných stavieb a iných opatrení v území a navrhovať ich rozsah