Základná organizácia Csemadok Borša

Csemadok – Spoločenský a vzdelávací Zväz Maďarov na Slovensku

(ďalej ako Csemadok)

je otvoreným kultúrnym a spoločenským zväzom, ktorý ochraňuje špecifické záujmy, napomáha účinnému pôsobeniu maďarskej civilnej spoločnosti a aktívne sa podieľa na realizácii rozvojových programov samospráv a užších regiónov.

Vo svojej činnosti považuje za osobitne dôležité dosiahnuť a realizáciu nasledovných zámerov:

  • Vytvárať rôzne možnosti príslušníkom maďarskej národnej komunity na sebaurčenie a sebarealizáciu

  • Využívajúc poznatky a výsledky dosiahnuté za desaťročia od založenia Zväzu – avšak už na úrovni požiadaviek našej doby a v intenciách zásady samosprávy prispievať k rozvíjaniu vzdelávania Maďarov na Slovensku, prispievať, aby tradicionálna štruktúra nášho prírodného okolia a spôsob jeho úžitkovania boli ponechané na našich potomkov

  • V súlade s právnym poriadkom SR a v duchu európskeho myslenia sa podieľať na realizácii štátnych úloh v oblasti zachovania a rozvíjania národnostnej kultúry – z toho vyplývajúc na zabezpečenie svojho bezproblémového pôsobenia si Zväz nárokuje zabezpečiť a na základe právnej podnetnosti poskytovať prislúchajúcu štátnu podporu a vytvoriť potrebné právne normy v tejto oblasti.

Zväz prisudzuje mimoriadny význam zachovaniu a rozvíjaniu národnej identity Maďarov na Slovensku, zachovaniu a pestovaniu ich národnej kultúry, tradícií a materinského jazyka ako aj zabezpečeniu možnosti inštitucionálneho vzdelávania v materinskom jazyku počnúc materskými školami až po univerzitné vzdelávanie.

Pri realizácii svojho programu Csemadok spolupracuje s občianskymi združeniami a zväzmi, ktoré majú vo svojom programe totožné alebo podobné zámery a ciele.

Miestna organizácia Csemadoku bola založená v roku 1962. Zakladajúcim členom organizácie bol PaedDr. Zoltán Fábián a jeho manželka Alžbeta Fábiánová. Členmi organizácie boli János Hornyák, János Varga, Török Gábor, Balla László, János Szálka, Takács Pálné Mária, Pollák István, Pollák Istvánné Dobos Gézáné, Kása Viktor. Členovia organizácie nacvičili viac divadelných hier, maľovali divadelné kulisy. Ich najznámejšou divadelnou hrou bola hra „Boci-boci tárka“.

V neskorších rokoch vedenie organizácie prevzal p. Gejza Andriško a p. Mária Kanóczová rod. Fábiánová. V letných mesiacoch viac rokov organizovali kultúrne podujatie „Béke ünnepély“. Podujatie sa konalo na miestnom amfiteátri v malom lesíku. Účastníkmi podujatia boli Aracky László, Kovács Kati, Koós János, Dékány Sarolta, Németh Lehel, Béres Ferencz, Bodza Klára, Kovács Apolónia.

V 80-tich rokoch sa nacvičovali rôzne estrádne programy.

Od roku 1998 predsedníčkou organizácie je p. Mária Szegedyová. V miestnej organizácii pôsobí spevácka skupina „Muskátli“. Hudobný doprovod na klarinete zabezpečuje p. Bartolomej Balogh. Spevácka skupina vystupuje na rôznych festivaloch a kultúrnych podujatiach Medzibodrožia a Použia. Viackrát reprezentovali našu obec aj v zahraničí – MR, Rumunsko (Sóvarad).

V súčasnosti má organizácia 35 členov.