Hlavný kontrolór

Katarína Sedláková

Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu. Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.  Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti.

Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou

a) poslanca obecného zastupiteľstva, 
b) starostu, 
c) člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďova-teľom alebo zakladateľom je obec, 
d) iného zamestnanca obce, 
e) podľa osobitného zákona.

Úlohy hlavného kontrolóra

Hlavný kontrolór
a) vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18d, 
b) predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým, 
c) vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve, 
d) predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí, 
e) predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku, 
f) spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pride-lenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie, 
a) vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon,16g) 
h) je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo, 
i) plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom. 
Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom. 
Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti podľa § 18d. 
Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom obecného zastupiteľstva alebo starostovi.