Súčasnosť

       Obec Borša sa nachádza v južnej časti okresu Trebišov, na pravom brehu súčasného koryta rieky Bodrog. Geograficky a geomorfologicky patrí územie obce Borša na severovýchode s dominantnými Zemplínskymi vrchmi do Západokarpatskej provincie, subprovincie vnútorných Západných Karpát a Matransko - Slánskej oblasti. Rozlohou sú Zemplínske vrchy neveľkým pohorím, ktoré na západe a juhu klesá do Východoslovenskej nížiny. Zemplínske vrchy majú pestré geologické zloženie a napriek malej rozlohe sú tu zastúpené rôzne útvary ako ruly a svory. Plošne najväčšie zastúpenie majú pieskovce, zlepence, vápence a dolomity, lokálne aj vulkanické horniny. Hydrologicky patria Zemplínske vrchy k povodiu Bodrogu.

        Zásoby podzemných vôd miestneho významu sa viažu na sypké riečne sedimenty Roňavskej brány. Prevažnú časť katastrálneho územia obce zaberá Východoslovenská nížina. Krajina má typický ráz intenzívne využívanej poľnohospodárskej krajiny, v južnej časti ráz poriečnej roviny so sieťou živých a mŕtvych riečnych ramien a umelých odvodňovacích kanálov. Pôvodný lužný les a porasty dúbrav sú ojedinelé a narušené. Južnú časť katastrálneho územia obce tvoria kyslé lúky a mokrade. Územie obce Borša odvodňuje rieka Bodrog a jej pravobežný, západný prítok Roňava. Údolná niva toku Bodrog je významným fenoménom krajiny v obci. Klimaticky patrí územie obce do teplej klímy s priemernými januárovými teplotami -2° až -6°C a júlovými 18,5 - 20,5°C s priemerným úhrnom zrážok 530 - 700 mm. Južne od obce boli navŕtané termálne pramene, zatiaľ priemyselne nevyužívané.