Komisie

Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále, alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.

1. Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva, obyvateľov obce a ďalších osôb  zvolených obecným zastupiteľstvom z radov odborníkov.
2. Obecné zastupiteľstvo volí predsedu komisie a členov komisií a vymedzuje im úlohy podľa miestnych podmienok a potrieb.
3. Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.
4. Predseda komisie: riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a riadi ich priebeh, pripravuje program schôdze, zostavuje plán činnosti, organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva, zastupuje komisiu navonok.

5. Komisie na úseku, pre ktorý boli zriadené, najmä:
a) vypracúvajú stanoviská k materiálom prerokúvaným obecnými orgánmi, k najdôležitejším otázkam života obce a k dôležitým – pre obec – investičným zámerom,
b) vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v obci a predkladajú ich orgánom obce, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a o výsledku komisiu informovať,
c) kontrolujú spôsob realizácie uznesení obecného zastupiteľstva, dozerajú na hospodárenie s majetkom obce, prípadne majetkom ponechaným obci na dočasné užívanie, ďalej dozerajú na podnikateľskú a investičnú činnosť v obci, kontrolujú ako sa vybavujú sťažnosti, oznámenie a podnety, príp. pripomienky obyvateľov obce.

6. Komisie sa schádzajú podľa potreby, najmenej však jedenkrát za polroka. Komisie zvoláva a vedie predseda komisie.

Komisia finančná, strategického rozvoja, obchodu, služieb a cestovného ruchu

Predseda: Ing. F. Džubák

Členovia: Mgr. J. Csonka, Ing. N. Balogh, J. Beláz, Š. Kavčák

Komisia pre ochranu verejného poriadku, životného prostredia, sociálnych vecí

Predseda: M. Palko

Členovia: Š. Kavčák, Ing. F. Džubák, Mgr. J. Csonka, M. Suchoža

Komisia pre kultúru, šport, vzdelávanie a prácu s mládežou

Predseda: J. Beláz

Členovia: Mgr. J. Csonka, Ing. N. Balogh, Š. Kavčák, M. Suchoža