Stavebný úrad

Kolaudačné rozhodnutie

Všeobecne o kolaudačnom rozhodnutí
Základná právna úprava upravujúca problematiku kolaudačného rozhodnutia ako dokladu k majetku je obsiahnutá v zákone č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení (ďalej len „zákon“) a vo vyhláške 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len „vyhláška“).
Kolaudačné rozhodnutie zakladá právo začať stavbu užívať a povinnosť užívať ju len na ten účel, ktorý bol určený v kolaudačnom rozhodnutí.

Vydáva ho:
Stavebný úrad, ktorý týmto rozhodnutím výslovne určí, na aký účel sa môže stavba používať – či na bývanie, na poskytovanie služieb, na obchodnú činnosť.

Kolaudačné rozhodnutie nie je potrebné pri každej stavbe. Stavebný úrad môže od kolaudácie stavby upustiť, ak ide o drobné stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce. Potrebné je vždy, ak je stavba určená na bývanie alebo na individuálnu rekreáciu. Na garáž len vtedy, ak nepatrí do kategórie drobných stavieb. Kolaudačné rozhodnutie musí mať aj stavba s prevádzkovým alebo výrobným zariadením.

Kedy potrebujete kolaudačné rozhodnutie:
• nevyhnutné je na užívanie dokončenej stavby alebo jej časti, na ktorú bolo vydané stavebné povolenie,
• potrebujete ho aj na užívanie tej časti stavby, na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce na základe stavebného povolenia,
• jeho kópia je potrebná pri vybavovaní listiny o určení súpisného čísla, jeho zrušení alebo zmene, ktorá sa vybavuje na obecnom (mestskom) úrade,
• správa katastra ho vyžaduje ako doklad na zápis novostavby a stavby do katastra nehnuteľností,
• na obecnom alebo mestskom úrade sa ním preukazuje priznaná výška dane z nehnuteľnosti.

Čo predchádza rozhodnutiu:
Kolaudačnému rozhodnutiu predchádza kolaudačné konanie priamo na mieste a začína sa vždy na žiadosť stavebníka.
Prv, ako stavebný úrad vydá kolaudačné rozhodnutie, v kolaudačnom konaní priamo na mieste skúma, či sa stavba uskutočnila podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní. Skúma tiež, či sa dodržali podmienky určené územným plánom alebo v územnom rozhodnutí a v stavebnom povolení. Posudzuje, či skutočné realizovanie stavby alebo jej užívanie nebude ohrozovať verejný záujem, predovšetkým z hľadiska ochrany života a zdravia osôb a životného prostredia.

Účastníci kolaudačného konania:
Účastníkmi kolaudačného konania, podľa § 78 zákona, sú stavebník, vlastník stavby, ak nie je stavebníkom a vlastník pozemku, na ktorom je stavba umiestnená.
Ak stavebný úrad zlúči s kolaudačným konaním konanie o zmene stavby pred dokončením, sú účastníkmi konania aj tí účastníci stavebného konania, ktorých by sa zmena mohla dotýkať.

Kde ho vybavíte:
Na stavebných úradoch v tých obciach a mestách, ktoré vykonávajú prenesený výkon štátnej správy – príslušný je úrad podľa miesta, kde sa stavba nachádza.

Ako sa postupuje pri jeho vydávaní:
Vydáva sa v kolaudačnom konaní, ktoré sa začína na písomný návrh stavebníka:
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia, podľa § 17 vyhlášky, obsahuje:
a) meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) stavebníka,
b) označenie a miesto stavby,
c) dátum a číslo stavebného povolenia alebo povolenia zmeny stavby pred jej dokončením,
d) predpokladaný termín dokončenia stavby,
e) termín úplného vypratania staveniska a dokončenia úprav okolia stavby,
f) údaj, či sa bude vykonávať skúšobná prevádzka, a čas jej trvania.

K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia sa podľa potreby pripojí:
a) opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od územného rozhodnutia a stavebného povolenia,
b) ak ide o stavbu, na ktorej geodetické činnosti zabezpečujú oprávnení geodeti a kartografi, doklad o zabezpečení spracovania výsledného operátu merania a zobrazenia predmetov skutočného vyhotovenia stavby, pri podzemných sieťach technického vybavenia ešte pred zakrytím,
c) geometrický plán podľa predpisov o katastri nehnuteľností; tento doklad sa nedoplní, ak nedošlo k zmene vonkajšieho pôdorysného ohraničenia stavby,
d) ak ide o stavbu, v ktorej bolo alebo má byť zabudované jadrové zariadenie, súhlas úradu jadrového dozoru udelený na základe posúdenia bezpečnostnej dokumentácie,
e) rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy,
f) ďalšie doklady, ak si ich stavebný úrad vyžiadal, napr. doklad o splnení základných požiadaviek na stavby.

Kolaudačné konanie uskutočňuje a kolaudačné rozhodnutie vydáva ten stavebný úrad, ktorý vydal stavebné povolenie, stavebný úrad oznámi účastníkom konania, obci, ak nie je stavebným úradom príslušným na kolaudačné konanie a dotknutým orgánom stavebnej správy, začatie kolaudačného konania najmenej 10 dní pred ústnym konaním spojeným s miestnym zisťovaním.

Na ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním sa, podľa § 18 vyhlášky, predkladajú:
a) doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby,
b) doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku; ak bola vykonaná skúšobná prevádzka, jej vyhodnotenie alebo správa o výsledku komplexného vyskúšania,
c) projektová dokumentácia overená stavebným úradom v stavebnom konaní alebo pri povoľovaní zmeny stavby pred jej dokončením,
d) výkresy, v ktorých sú vyznačené zmeny, ku ktorým došlo počas uskutočňovania stavby; tieto zmeny môžu byť na základe kolaudačného rozhodnutia vyznačené v projektovej dokumentácii overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, ak konanie o nich stavebný úrad spojil s kolaudačným konaním,
e) doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov a ďalšie doklady určené v podmienkach stavebného povolenia,
f) podrobnejšia dokumentácia vypracovaná ešte pred začatím stavby, ak stavebný úrad jej vypracovanie určil v podmienkach stavebného povolenia,
g) stavebný denník.
Pri jednoduchých a drobných stavbách môžu byť po dohode so stavebným úradom náležitosti návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia vrátane jeho príloh primerane zjednodušené.
Stavebný úrad spíše o ústnom pojednávaní protokol, ktorý obsahuje:
a) označenie stavby,
b) zistenie, či sa dodržali podmienky územného rozhodnutia a stavebného povolenia a či sa vyhovelo všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu,
c) porovnávanie skutočného realizovania dokončenej stavby s projektovou dokumentáciou overenou stavebným úradom,
d) súpis zistených odchýlok od skutočného realizovania stavby, prípadne odkaz na podklady kolaudačného rozhodnutia,
e) námietky účastníkov konania,
f) stanoviská dotknutých orgánov.

podľa § 140 stavebného zákona ak nie je výslovne ustanovené inak, vzťahujú sa na konanie podľa tohto zákona všeobecné predpisy o správnom konaní,
lehoty na rozhodnutie stavebných úradov určuje § 49 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v platnom znení:
• v jednoduchých veciach, najmä ak možno rozhodnúť na podklade dokladov predložených účastníkom konania, bezodkladne,
• v ostatných prípadoch je povinný rozhodnúť do 30 dní od začatia konania,
• vo zvlášť zložitých prípadoch rozhodne najneskôr do 60 dní,
• ak stavebný úrad nemôže rozhodnúť do 30, resp. 60 dní, je povinný o tom účastníka konania s uvedením dôvodov upovedomiť.
Čo obsahuje kolaudačné rozhodnutie
Okrem všeobecných náležitostí, ktoré určuje správny poriadok (§ 47), obsahuje:
• meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) navrhovateľa,
• označenie stavby,
• vymedzenie účelu užívania stavby,
• podmienky pre užívanie stavby, ktorými sa zabezpečí ochrana verejných záujmov a právom chránených záujmov účastníkov konania, najmä z hľadiska starostlivosti o životné prostredie, zdravia ľudí, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
• lehotu na odstránenie drobných nedostatkov skutočného realizovania stavby, ktoré vo svojom súhrne nebránia riadnemu a nerušenému užívaniu stavby.
Na čo je rozhodnutie dôležité
Kolaudačné rozhodnutie je dôležitý doklad o vlastníkovi stavby. Vyžadujú ho napríklad aj notári, pokiaľ ako súdni komisári rozhodujú o dedičstve a stavba ešte nie je zapísaná na liste vlastníctva v katastri nehnuteľností. Je tiež dôkazom pri rôznych súdnych sporoch o vlastníctvo.

Účel užívania stavby, ktorý je určený v kolaudačnom rozhodnutí, je dôležitý z viacerých dôvodov. Napríklad podľa účelu, na ktorý sa stavby užívajú, vyrubujú obecné a mestské úrady dane z nehnuteľností.

Účel užívania stavby je dôležitý aj pri posudzovaní výpovede z nájmu. Ak by napríklad vlastník bytu uviedol ako dôvod výpovede, že svoj byt chce využívať na podnikateľské účely, mohol by takú výpoveď nájomca napadnúť. Nájom bytu je totiž zákonom chránený a nemožno ho vypovedať len preto, že vlastník domu, v ktorom sa byt nachádza, chce rozšíriť svoju prevádzkovú činnosť a na tento účel využiť aj byt v nájme iných osôb. Taký dôvod vypovedania nájmu nie je totiž v Občianskom zákonníku určený a preto ani nie je prípustný.

Každú zmenu v spôsobe užívania stavby treba ohlásiť stavebnému úradu. Stavebný úrad o zmene rozhodne na základe nového kolaudačného rozhodnutia.

Aké poplatky sa platia za kolaudačné rozhodnutie:
Poplatky sú stanovené v zákone č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v platnom znení – položka 62a sadzobníka správnych poplatkov:
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu s rozpočtovým nákladom
do 50 000 eur vrátane 60 eur
nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane 120 eur
nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane 250 eur
nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane 400 eur
nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane 530 eur
nad 10 000 000 eur 660 eur

Aké doklady ešte stavebné úrady vydávajú:
• územné rozhodnutia,
• stavebné povolenia na stavby a ich zmeny,
• rozhodnutia o nariadení údržby stavby, nevyhnutných úprav, zabezpečovacích prác na stavbe alebo stavebnom pozemku, o nariadení alebo povolení odstránenia stavieb, terénnych úprav a zariadení.

Tlačivá:

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia.pdf

Odstránenie stavby

Konanie o odstránení stavby vykonáva stavebný úrad, ktorý by bol príslušný vydať pre stavbu stavebné povolenie.
V rozhodnutí, ktorým sa nariaďuje alebo povoľuje odstránenie stavby, určí stavebný úrad podmienky na zabezpečenie nevyhnutnej dokumentácie odstraňovanej stavby, na odborné vedenie prác a bezpečnosti vrátane okolia stavieb, ďalej podmienky vyplývajúce zo všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a podmienky archivovania dokumentácie.
Nariadiť alebo povoliť odstránenie stavby možno iba jej vlastníkovi. Žiadosť o povolenie odstránenia stavby podá vlastník stavby písomne.

Potrebné doklady:
• Žiadosť o povolenie odstránenia stavby, (tlačivo Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby)
• Doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k stavbe alebo k pozemkom
• Technologický opis prác alebo aj nevyhnutné výkresy úprav pozemku
• Stavby, vrátane statického posúdenia preukazujúceho zabezpečenie mechanickej odolnosti a stability nosných konštrukcií susedných stavieb, v prípadoch, ak ide o odstránenie
stavby v radovej zástavbe
• Doklady o rokovaniach s dotknutými orgánmi štátnej správy, správcami sietí technického vybavenia a s účastníkmi konania, ak sa o odstránení stavby viedli vopred
• Pri stavbách, ktorých odstránenie nebude vykonávať odborne vybavená právnická osoba, vyhlásenie oprávnenej osoby, ktorá sa zaviazala vykonávať odborné vedenie prác spojených s odstránením stavby
• Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy,
• Ak sa odstraňuje nehnuteľná kultúrna pamiatka, doložiť fotodokumentáciu a dokumentačné výkresy stavby.
• Kópia katastrálnej mapy
• Osvedčenie na predmetné práce
• Fotodokumentácia stavby
• Záväzné stanovisko obce

Doba vybavenia: 30 – 60 dní od podania žiadosti
Poplatok: podľa platného sadzobníka správnych poplatkov, v hotovosti do pokladne obce

Tlačivo:
Žiadosť o vydanie povolenia.pdf

Ohlásenie drobnej stavby

Drobné stavby ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie a ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 , výška 5 m a hĺbka 3 m, sa môžu stavať iba na základe ohlásenia Obecného úradu. Za drobnú stavbu sa považujú aj oplotenia, prípojky stavieb na verejné rozvodné siete, bazény, atď.

Obecný úrad podľa predložených dokladov k ohláseniu drobnej stavby určí, či stavebné práce povolí, alebo či k nim žiadateľ potrebuje stavebné povolenie.
Drobnú stavbu môže stavebník začať stavať až po obdržaní písomného oznámenia Obecného úradu, že proti stavbe nemá námietky.

Potrebné doklady:
• Ohlásenie drobnej stavby (tlačivo),
• Jednoduchý situačný náčrt podľa pozemkovej mapy katastra nehnuteľností s vyznačením umiestnenia stavby na pozemku a hraníc medzi susednými pozemkami s polohou stavieb na nich
• Doklad o vlastníctve
• Súhlas spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci aj stavebníkmi
• Ak ide o stavby uskutočňované svojpomocou, doložiť vyhlásenie kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať vedenie uskutočňovania stavby

Doba vybavenia: do 30 dní od podania ohlásenia
Poplatok: podľa platného sadzobníka správnych poplatkov, v hotovosti do pokladne obce

Tlačivo:
Ohlásenie drobnej stavby.pdf

Ohlásenie stavebných úprav

Stavebné úpravy, ktorými sa podstatne nezmení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti, sa môžu vykonávať iba na základe ohlásenia Obce Borša.
Obec Borša podľa predložených dokladov k ohláseniu stavebných úprav určí, či stavebné práce povolí, alebo k nim žiadateľ potrebuje stavebné povolenie.
Ohlasované stavebné úpravy môže stavebník vykonať až po doručení písomného oznámenia Obce Borša, že proti nim nemá námietky.
Stavebník môže začať uskutočňovať ohlásené stavebné úpravy do dvoch rokov odo dňa doručenia oznámenia.

Potrebné doklady:
• Ohlásenie stavebných úprav (tlačivo)
• Doklad o vlastníctve (výpis z listu vlastníctva danej nehnuteľnosti overený Správou katastra)
• Zjednodušená projektová dokumentácii
• Súhlas všetkých spoluvlastníkov, pokiaľ stavebník nie je výlučným vlastníkom,
• Písomná dohoda vlastníka stavby, ak stavebné úpravy bude uskutočňovať nájomca,
• Stanovisko orgánu štátnej správy pamiatkovej starostlivosti, ak sa práce majú uskutočniť na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou alebo je umiestnená v pamiatkovej rezervácii.

Správny poplatok – uhradiť do pokladne obecného úradu:
• Fyzická osoba 10 €
• Právnická osoba 30 €

Od poplatku sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodom.

Doba vybavenia: do 30 dní od podania ohlásenia
Poznámka:
Odporúčame oznámenie k ohláseniu stavebných úprav bytu zverejniť vo vchode bytového domu po celú dobu priebehu stavebných úprav.
Ak sú na liste vlastníctva uvedení viacerí vlastníci nehnuteľnosti (napr. manželia), je nutný na ohlásení podpis všetkých vlastníkov nehnuteľnosti.

Tlačivo:
Ohlásenie stavebných úprav.pdf

Povolenie informačných, reklamných a propagačných zariadení

Pre umiestnenie informačných, reklamných a propagačných zariadení na území obce, je nutné povolenie Obce Borša:
• Pokiaľ sa umiestňujú na miestach viditeľných z verejných priestorov a pokiaľ sú spojené so stavbou alebo pozemkom
• Ak sa umiestňujú na miestnych komunikáciách a nie sú pevne spojené s pozemkom, ale iba voľne položené resp. fixované

Ide predovšetkým o zariadenia pre nalepovanie plagátov, informačné tabule, pamätné dosky, prípadne pútače, ktoré slúžia obchodným, spoločenským, kultúrnym a iným účelom, bez ohľadu na to, či informácia a reklama sa realizuje písaným textom, obrazom, príp. svetelným zdrojom. Pokiaľ však ide o informačné, reklamné a propagačné zariadenia, ktoré nie sú viditeľné z verejných priestranstiev, tieto povolenie stavebného úradu nevyžadujú.

Podať žiadosť o povolenie zariadení je oprávnený vlastník pozemku alebo ten, kto má iné oprávnenie užívať pozemok na požadovaný účel.
Podať žiadosť o povolenie zariadenia je oprávnená aj fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má písomnú dohodu s vlastníkom stavby či pozemku alebo s tým, kto má časovo neobmedzené právo užívať stavbu resp. pozemok, na ktorom sa má zariadenie umiestniť.

Potrebné doklady:
• Žiadosť o povolenie informačného, reklamného a propagačného zariadenia (tlačivo),
• Vyjadrenie organizácií k žiadosti o umiestnenie dočasných informačných, propagačných a reklamných zariadení na území obce
Dokumentácia zariadenia v dvoch vyhotoveniach, obsahuje najmä:
• Situáciu osadenia
• Technický opis zariadenia, spôsob jeho inštalácie a účinky na okolie
• Výkresy objasňujúce vyhotovenie a funkciu zariadenia, jeho upevnenie (nosnú konštrukciu), prípadne elektrickú inštaláciu
• Pre technicky jednoduché zariadenia postačí ako dokumentácia len stručný opis zariadenia a jednoduchý náčrt
• Doklady, ktorými žiadateľ preukazuje svoje práva k nehnuteľnosti (list vlastníctva, nájomná zmluva)
• Doklady a stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy, pokiaľ ich vyžadujú osobitné predpisy
• Doklady o rokovaniach s dotknutými orgánmi štátnej správy a s účastníkmi konania, pokiaľ sa uskutočnili

Doba vybavenia: do 30 dní
Poplatok:
• 60 Eur, ak je plocha zariadenia do 15 m2 vrátane
• 200 Eur, ak je plocha zariadenia od 15 m2 do 40 m2 vrátane vrátane
• 430 Eur, ak je plocha zariadenia nad 40 m2
Od poplatku je oslobodené označenie prevádzky vyplývajúce zo zákona o živnostenskom podnikaní.

Tlačivo:
Žiadosť o povolenie informačného, reklamného, propagačného zariadenia.pdf

Povolenie zmeny užívania stavby

Zmeny účelu užívania stavby, ktoré spočívajú v zmene spôsobu užívania stavby jej prevádzkového zariadenia, v zmene spôsobu a v podstatnom rozšírení výroby a činnosti, ktoré by mohli ohroziť život a zdravie ľudí a životného prostredia, vyžadujú rozhodnutie stavebného úradu.
Konanie o zmene užívania stavby začne stavebný úrad na základe písomnej žiadosti. Podľa preskúmania a posúdenia a výsledkov konania stavebný úrad vydá rozhodnutie o zmene v užívaní stavby.

Potrebné doklady:
• Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby (tlačivo Žiadosť o pov. zmeny účelu)
• Dokumentácia s vyznačením nového spôsobu užívania (príp. pasport stavby)
• Doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné právo k stavbe, súhlas vlastníka s navrhovanou zmenou v spôsobe jej užívania, ak navrhovateľ nie je vlastníkom stavby
• Doklady o rokovaní s účastníkmi konania, ak sa konali pred podaním žiadosti a rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov
• Stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie
• Zoznam účastníkov konania

Doba vybavenia: do 30 – 60 dní od podania žiadosti
Poplatky: Správny poplatok 30 eur do pokladne obecného úradu

Tlačivo:
Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby.pdf

Stavebné povolenie

Stavebné konanie začína stavebný úrad na základe žiadosti stavebníka. Účastníkom stavebného konania sú: stavebník, osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné právo k pozemkom a stavbám na nich, ďalšie osoby, ktorým toto postavenie vyplýva z osobitných predpisov, stavebný dozor alebo kvalifikovaná osoba, projektant v časti, ktorá sa týka projektu stavby.
Stavebný úrad na základe preskúmania a posúdenia v stavebnom konaní a jeho výsledkov vydá stavebné povolenie.

Potrebné doklady:
• Žiadosť o stavebné povolenie (tlačivo – žiadosť o stavebné povolenie)
• Rozhodnutie o umiestnení stavby
• Projektovú dokumentáciu v dvoch vyhotoveniach
• Doklad o vlastníckom, alebo inom vzťahu k stavebnému pozemku
• Zoznam známych účastníkov stavebného konania
• Situačná snímka z mapy katastra nehnuteľností so zakreslením stavby
• Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy

Doba vybavenia: do 30 – 60 dní od podania žiadosti

Správne poplatky:
Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny stavieb pred dokončením (za každú samostatnú stavbu)
a) na stavby na bývanie
• na stavbu rodinného domu – 50 eur
• na stavbu bytového domu – 200 eur

b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením
• ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 – 25 eur
• ak zastavaná plocha presahuje 25 m2 – 50 eur

c) na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie
• rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu – 35 eur
• bytových domov – 100 eur

d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu
• garáže s jedným alebo dvoma miestami – 30 eur
• na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť – 30 eur
• na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka – 30 eur
• na spevnené plochy a parkoviská – 30 eur
• na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady – 30 eur

e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám
• garáže s jedným alebo dvoma miestami – 50 eur
• na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť – 50 eur
• na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka – 50 eur
• na spevnené plochy a parkoviská – 50 eur
• na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady – 50 eur

f) na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb pred dokončením podľa písmen d) a e) 20 eur

g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a na zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade
do 50 000 eur vrátane – 100 eur
nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane – 200 eur
nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane – 400 eur
nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane – 600 eur
nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane – 800 eur
nad 10 000 000 eur – 1 000 eur

h) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie na stavby – 50 eur

Oslobodenie:
Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

Súvisiace predpisy:
• Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
• Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

Tlačivo:
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia.pdf

Územné rozhodnutie

Územné konanie začína stavebný úrad na základe písomného návrhu navrhovateľa.

Účastníkom územného konania je navrhovateľ, obec, ak nie je stavebným úradom príslušným na územné konanie a ten, komu toto postavenie vyplýva z osobitných predpisov.

Stavebný úrad na základe preskúmania a posúdenia návrhu v územnom konaní vydá územné rozhodnutie.

Potrebné doklady:

  • Návrh na vydanie územného rozhodnutia (tlačivo návrh na územné rozhodnutie),
  • situačný výkres na podklade katastrálnej mapy so zakreslením predmetu územného rozhodnutia s vyznačením odstupov od hraníc pozemkov a ich náväznosť na okolie,
  • dokumentácia pre územné rozhodnutie v dvoch vyhotoveniach,
  • list vlastníctva, resp. písomný súhlas vlastníka pozemku, ak navrhovateľ nemá k pozemku vlastnícke právo a pre navrhované opatrenie sa pozemok nedá vyvlastniť,
  • zoznam účastníkov územného konania,
  • rozhodnutia, stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov predpísané osobitnými predpismi podľa druhu stavby a správcov (majiteľov) inžinierskych sietí.

Doba vybavenia: do 30 – 60 dní od podania žiadosti
Poplatky: Správny poplatok 100 eur (právnické osoby), 40 eur (fyzické osoby) do pokladne obecného úradu.

Tlačivo:
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby.pdf

Zmena stavby pred dokončením

Konanie o zmene stavby pred dokončením začína stavebný úrad na základe písomnej žiadosti stavebníka. Podľa výsledkov konania vydá stavebný úrad stavebníkovi rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením

Potrebné doklady:
• Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončením
• Stavebné povolenie
• List vlastníctva
• Stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov
• Kópia katastrálnej mapy
• Súhlas vlastníka pozemku v prípade, že žiadateľ nie je vlastníkom
• Projektová dokumentácia

Doba vybavenia: 30 – 60 dní
Poplatok: podľa platného sadzobníka správnych poplatkov, v hotovosti do pokladne obecného úradu

Tlačivo:
Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončením.pdf