Oznámenie o úmrtí

„Ja pôjdem tam, kam všetky pokolenie odišli.

A lesy budú stále v slnku sniť

a vody driemať v lesku bielych hviezd.“ (J.Zeyer)

Bajusz Peter

Křivánková Oľga rod. Kissová

Hajdu Margit rod. Rudiková

Ing. Bajzáth Tichomír

Sedlák Arpád

Torkoš Ľudovít

Szabó Vojtech

Liptáková Irena rod. Hutková

Varga Ladislav

Uličný Helena Éva rod. Bystránsky

Leško Attila st. 

Balogh VojtechČESŤ  ICH  PAMIATKE!

     „Moje dni sú ako tieň, ktorý sa nakláňa,

a ja schnem sťa tráva.“ (Žalm 102,12)

Súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.